Hồ Lệ Quyên

1. Họ và tên: Hồ Lệ Quyên
2. Năm sinh:    06/03/1983                                                          3. Nam/Nữ: Nữ
 
4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:
    Học vị: Thạc sĩ                                                      Năm đạt học vị: 2017
5. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên
    Chức vụ:
6. Địa chỉ nhà riêng: Thôn Lê Lợi, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
7. Điện thoại: CQ:                          ; NR:                                ; Mobile: 0935051989
8. Fax:                                                                                       E-mail: quyenhole@gmail.com
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án:
     Tên tổ chức : Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
     Tên người Lãnh đạo:     PGS. TS. Nguyễn Quang Hà                           
     Điện thoại người Lãnh đạo: 0916 094 189           
     Địa chỉ tổ chức:  Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH Nông Lâm Huế Bảo vệ thực vật 2006
Thạc sỹ Học Viện Nông nghiệp
Việt Nam
Bảo vệ thực vật 2017
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      
 

11. Quá trình công tác

 
 

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
  Từ năm 2006 đến tháng 09 năm 2020 Nghiên cứu viên bộ môn Cây Lương Thực Viện Khoa học Kỹ Thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ Khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định
  Từ tháng 10 năm 2020 đến nay Nghiên cứu viên, bộ môn Bảo vệ thực vật, Khoa Nông học Đại học Nông-Lâm Bắc Giang Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
  12. Các công trình công bố chủ yếu
(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài, dự án đăng ký trong 5 năm gần nhất)
 
  TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
  1 Nghiên cứu đặc điểm sinh học rầy nâu miền Trung và khả năng chống chịu của các giống lúa trong sản xuất Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt nam 2011
  2 Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống lúa cực ngắn ngày ANS2 cho vùng sinh thái Nam Trung bộ Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt nam 2016
  3 Công nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật: “Qui trình kỹ thuật canh tác lúa tiến tiến cho các tỉnh phía Nam vùng Duyên hải Nam Trung bộ. Đồng tác giả . Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Bộ Khoa học và Công nghệ. 2021
   
13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp
 (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nÕu cã)
 
  TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
       
       
  14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn
(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)
 
  TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
  1 Nghiên cứu quản lý tổng hợp cây trồng cho  lúa (ICM) ở vùng Nam Trung bộ. Chuyển giao vào sản xuất  trên diện rộng chủ yếu thông qua các lớp huấn luyện cho nông dân và xây dựng mô hình trình diễn ở  Bình Định và Phú Yên 2006-2008
  2 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tổng hợp phát triển lúa lai ở Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên Xác định được một số giống lúa lai thích hợp với điều kiện ở vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên để  phát triển bổ sung vào sản xuất. Xây dựng được qui trình thâm canh lúa lai thương phẩm cho mỗi vùng. Hiện nay các giống lúa lai nếu trên đang được mở rộng vào sản xuất ở vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên. 2009-2011
  3 Nghiên cứu xây dựng gói kỹ thuật canh tác tiên tiến trong sản xuất lúa các tỉnh Duyên hải miền Trung Qui trình kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến cho các tỉnh phía Nam vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2021
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
 
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã tham gia Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Đánh giá tính kháng rầy của một số dòng, giống lúa ngắn ngày cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên Năm 2006-2011 Đề tài cấp bộ Đã nghiệm thu
Hoàn thiện qui trình sản xuất giống  lúa ĐV108 cấp siêu nguyên chủng ở Bình Định Năm 2009 Dự án phát triển  giống lúa cho vùng trung bộ và TN Đã nghiệm thu
Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh  lúa lai thương phẩm cho vùng Nam Trung bộ. Năm 2010 Đề tài cấp bộ Đã nghiệm thu
Nghiên cứu tuyển chọn bộ giống lúa ngắn ngày cho cơ cấu 3 vụ lúa/năm tại Bình Định Năm 2010-2011 Đề tài cấp tỉnh Đã nghiệm thu
Dự án khuyến nông “Phát triển sản xuất lúa chất lượng” thực hiện tại An Nhơn, Phù Cát tỉnh Bình Định Năm 2011 Dự án khuyến nông Quốc gia
 
Đã nghiệm thu
Dự án khuyến nông “Phát triển sản xuất lúa lai thương phẩm” năm 2011 thực hiện tại An Nhơn và Phù Cát tỉnh Bình Định Năm 2011 Dự án khuyến nông Quốc gia
 
Đã nghiệm thu
Dự án khuyến nông “Phát triển sản xuất lúa chất lượng” thực hiện tại Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định Năm 2012 Dự án khuyến nông Quốc gia
 
Đã nghiệm thu
Dự án “Phát triển Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia giai đoạn 2011-2015” Năm 2012-2013 Đề tài cấp bộ Đã nghiệm thu
Phát triển Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia giai đoạn 2011-2015 2013 - 2014 Cấp Bộ Đã nghiệm thu
Đề tài: “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa cực ngắn và ngắn ngày năng suất cao phù hợp cho vùng sinh thái Nam trung bộ” Năm 2014 Đề tài cấp bộ Đã nghiệm thu
Nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai 2, 3 dòng cho các tỉnh phía bắc và Đồng bằng Sông Cửu Long Năm 2014-2015 Đề tài phối hợp Đã nghiệm thu
Xây dựng mô hình Thử nghiệm các giống lúa lai mới, thuộc đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai 2, 3 dòng cho các tỉnh phía bắc và Đồng bằng Sông Cửu Long Năm 2014-2015 Đề tài phối hợp Đã nghiệm thu
Nghiên cứu chọn tạo giống lúa cực ngắn và ngắn ngày năng suất cao phù hợp cho vùng sinh thái Nam trung bộ Năm 2014-2017 Đề tài cấp bộ Đã nghiệm thu
Nghiên cứu phát triển giống lúa, sắn, cây thức ăn gia súc lớn (bò, dê, cừu) thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2017 Cấp Bộ Đã nghiệm thu
Sản xuất giống lúa thuần vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2020 2017 - 2020 Cấp Bộ Đã nghiệm thu
Nghiên cứu xây dựng gói kỹ thuật canh tác tiên tiến trong sản xuất lúa các tỉnh Duyên hải miền Trung 2018-2020 Cấp Bộ Đã nghiệm thu
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lúa thuần và ảnh hưởng của phân lân đến giống lúa OM18 và Lộc Trời 5, tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 2021 Cấp trường Đã nghiệm thu
Dự án Xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại một số tỉnh trung du miền núi phía Bắc 2020-2023 Cấp Bộ Đang thực hiện
16. Giải thưởng
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)
 
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
     
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác
       Bản thân còn tham gia chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tham gia các lớp tập huấn cho nông dân và cán bộ của địa phương. 
LIÊN KẾT
dfdfsfsdf
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây