Nguyễn Thị Ngọc

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc
2. Năm sinh:     1988                                                3. Nam/Nữ: Nữ
4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:
    Học vị:     Thạc sĩ                                                  Năm đạt học vị: 2013
5. Chức danh nghiên cứu:
    Chức vụ: Giảng viên - Khoa Nông học – Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
 
6. Địa chỉ nhà riêng: thônThượng – Bích Sơn - Việt Yên- Bắc Giang.
7. Điện thoại cơ quan: (0204)3674.528       Mobile: 0359.321345
 Fax:                                                           E-mail: ngoc.bafu.edu@gmail.com
8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm:
     Tên tổ chức : Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
     Tên người Lãnh đạo:     PGS. TS. Nguyễn Quang Hà                           
     Điện thoại người Lãnh đạo: 0916 094 189    
     Địa chỉ tổ chức:  Xã Bích sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường đại học Nông nghiệp 1 Khoa học cây trồng 2010
Thạc sĩ Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Khoa học cây trồng 2013
       
 

10. Quá trình công tác

 
 

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
  1/3/2011  - 2/2014 Giảng dạy Khoa Trồng trọt
Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang
Xã Bích sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
  2/2014 – đến nay Giảng dạy Khoa Nông học
Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang
Thị Trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
  11. Các công trình công bố chủ yếu
(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH và CN đăng ký trong 5 năm gần nhất)
 
  TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
  1 Xác định lượng kali bón thích hợp cho giống lúa BQ10, Khang dân 18 trong vụ Xuân tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tác giả Thông tin khoa học và công nghệ
số 03/ tháng 5-2017
Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang
Trang 48-57
2017
  2 Xây dựng mô hình áp dụng mô hình áp dụng một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt nhằm tăng năng suất chuối tây tại Kim Bình - Chiêm Hóa – Tuyên Quang Đồng tác giả Thông tin khoa học và công nghệ
số 03/ tháng 5-2017
Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang
Trang 49-58
2018
  3 Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa thuần vụ xuân tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
 
Đồng tác giả Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số 2/2018 – Trang 56 - 58
2018
  4 Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa thuần vụ xuân tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
 
Đồng tác giả Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số 4/2018, Trang 23- 27
2018
    Đánh giá các tính trạng hình thái nông học của một số giống lúa thuần chất lượng trong vụ Xuân 2017 tại Việt Yên, bắc Giang Đồng tác giả Tạp chí khoa học công nghệ và nông nghiệp Việt Nam.
Số 12 (109)/ 2019
2019
    Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ ghép một số loại quả có múi trên cây bưởi để làm cảnh tại Việt Yên, Bắc Giang. Đồng tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn .
Số 23; tháng 12/2019, tr 31 - 37
 
2019
    Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất một số giống dưa lưới nhập nội từ Trung Quốc tại Việt Yên, Bắc Giang. Tác giả Tạp chí Khoa học vả Nông nghiệp Phát triển.
Số 02 tháng 11/2019
 
2019
    Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất bưởi da xanh tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đồng tác giả Tạp chí Khoa học vả Nông nghiệp Phát triển.
Số 02 tháng 11/2019
2019
    Ảnh hưởng của giá thể hữu cơ và tỷ lệ phối trộn đến sinh trưởng cây bưởi làm gốc ghép trong giai đoạn vườn ươm Đồng tác giả Tạp chí Khoa học vả Nông nghiệp Phát triển.
Số 02 tháng 11/2019
 
2019
    Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống chanh trồng tại Bát xát, Lào cai Đồng tác giả Tạp chí giáo chức Việt Nam 8/2020
    Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa thuần mới tại Việt yên, Bắc Giang Đồng tác giả
 
Tạp chí khoa học công nghệ và nông nghiệp Việt Nam.
Số 8 (117)/ 2020
8/2020
    Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất giống vải sớm Phúc Hòa tại huyện Tân Yên, Bắc Giang Đồng tác giả
 
Tạp chí khoa học nông nghiệp và phát triển
Số 03 /2020
11/2020
    Xác định ảnh hưởng của lượng bón đạm và lân đến sinh trưởng và phát triển của cây hoa Mào gà trồng chậu tại Mỹ Tho, Tiền Giang Đồng tác giả
 
Tạp chí khoa học nông nghiệp và phát triển
Số 04 /2021
6/2021
   
12. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp
 (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)
 
  TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
       
  13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn
(liên quan đến nhiệm vụ KH và CN đăng ký - nếu có)
 
  TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
         
14. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
 
Tên đề tài/đề án,
dự án,nhiệm vụ khác
đã chủ trì
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
So sánh khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất một số giống bí xanh vụ xuân, tại Việt Yên, Bắc Giang. 2014 Đề tài cấp trường
(Thành viên)
Đã nghiệm thu
Ứng dụng chế phẩm sinh học xây dựng mô hình sản xuất rau theo hướng an toàn trên đại bàn xã Bích Sơn, huyện Việt Yên 2015 Đề tài huyện cấp cơ sở
(Thành viên)
Đã nghiệm thu loại khá
Xây dựng mô hình áp dụng mô hình áp dụng một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt nhằm tăng năng suất chuối tây tại Kim Bình - Chiêm Hóa – Tuyên Quang”. 2015-2016 Đề tài cấp trường
(Thành viên)
Đã nghiệm thu
Loại khá
Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ ghép một số loại quả có múi trên cây bưởi và xây dựng mô hình cây bưởi làm cảnh tại trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang 2017-2019 Đề tài cấp trường
(Thành viên)
Đã nghiệm thu
(đạt yêu cầu)
Đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số giống dưa lưới nhập nội từ Trung Quốc và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất chất lượng dưa lưới trồng trong nhà màng tại Việt Yên, Bắc Giang 2018-2019 Đề tài cấp trường
(Chủ nhiệm)
Đã nghiệm thu loại khá
Xây dựng mô hình trồng dưa lưới mật hoa trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Việt Yên, Bắc Giang 2018 Đề tài NCKH cấp huyện
(Chủ nhiệm)
Đã nghiệm thu
(đạt yêu cầu)
Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng giống nho hạ đen nhập nội từ Trung Quốc tại khu vực Trung du miền núi phía Bắc. 2020-2022 Đề tại cấp bộ tiềm năng
(Thành viên)
Chưa nghiệm thu
Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống dưa leo baby trồng trong nhà màng tại Việt Yên, Bắc Giang 2021 Đề tài cấp trường
(Chủ nhiệm)
Đã nghiệm thu loại khá
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng phát triển và chất lượng của đồng tiền lùn và ngọc thảo kép trồng chậu tại Việt Yên, Bắc Giang 8/2021 – 2/2022 Đề tài cấp trường
(Thành viên)
Đã nghiệm thu loại khá
Nghiên cứu chọn, tạo giống lạc đỏ chịu hạn cho vùng trung du miền núi phía Bắc 2021-2025 Đề tài cấp bộ
(Thành viên)
Chưa nghiệm thu
Xây dựng mô hình trồng cây sa nhân tím khu vực miền núi phía Bắc 2021 -2023 Dự án khuyến nông Quốc gia
(Thành viên)
Chưa nghiệm thu
15. Giải thưởng
(về KH và CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có)
 
16. Thành tựu hoạt động KH và CN và sản xuất kinh doanh khác
(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)
LIÊN KẾT
dfdfsfsdf
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây